wtorek, 1 czerwca 2021

Fundacja Mediko

    Witamy na stronach Fundacji Mediko.

    Fundacja Mediko powstała w celu organizowania i prowadzenia działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie zgodnym z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jej cele obejmują:

  • prowadzenie i organizowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  • działalności oświatowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej,
  • dobroczynności, działalności charytatywnej,
  • kultury fizycznej i sportu,
  • ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Popularne posty: